Privacy

Privacystatement BEDEC administraties & belastingen
BEDEC respecteert de privacy van bezoekers van onze website en in het bijzonder de rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. In dit privacy statement kunt u vinden welke gegevens dit zijn en wat we ermee doen.

Wie verzamelt de gegevens
BEDEC administraties & belastingen is verantwoordelijk voor persoonsgegevens die worden verzameld via de website en door gebruikmaking van onze diensten.

Welke gegevens worden verzameld
Contactgegevens zoals voor- en achternaam, woonadres, telefoonnummers en e-mailadressen; overige gegevens zoals geboortedatum, BSN nummer, burgerlijke staat, kopie ID, financiële gegevens, zoals IBAN nummer, bankafschriften en jaaroverzichten.

Voor welke doeleinden verwerken wij de persoonsgegevens
Het aanbieden van informatie omtrent de diensten van BEDEC administraties & belastingen. Het beoordelen en accepteren van klanten, het toesturen, uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, het administreren, beheren van financiële zaken en behandelingen van vorderingen, het uitvoeren van marketingactiviteiten, bijvoorbeeld het verzenden van een nieuwsbrief of andere interne boodschappen, het voldoen aan wettelijke verplichtingen, het beheren van de relatie met de klant, het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

Het verwerken van gegevens op basis van volgende rechtsgronden
De uitvoering van de overeenkomst: we verwerken persoonsgegevens om de overeenkomsten met onze klanten te kunnen uitvoeren. Gerechtvaardigd belang: we kunnen persoonsgegevens verwerken voor ons gerechtvaardigd bedrijfsbelang, zoals het verbeteren van onze diensten. Voldoen aan een wettelijke verplichting: we verwerken persoonsgegevens om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, zoals het bijhouden en bewaren van onze administratie. Toestemming: we kunnen u om toestemming vragen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld voor het versturen van direct marketing.

Aan derden verstrekken
We zullen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor we uw persoonsgegevens hebben verwerkt. Denk hierbij aan contact met crediteuren of overheidsinstanties. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden uitgewisseld met derden die we inschakelen bij onze bedrijfsvoering of de uitvoering van onze werkzaamheden. Uw persoonsgegevens worden nooit verkocht of tegen vergoeding aan derden verstrekt.

Beveiligingsmaatregelen binnen BEDEC
BEDEC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Op deze wijze stellen we zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor de personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. We bewaren uw persoonsgegevens voor zolang als noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld of voor zolang we daartoe verplicht zijn op grond van toepasselijke wetgeven. Na die tijd zullen wij uw persoonsgegevens vernietigen.

Contact en uitoefenen van uw rechten
U heeft het recht uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te laten verwijderen of om de verwerking door BEDEC te laten beperken of hiertegen bezwaar te maken. Dit kan als gevolg zijn van wanneer je niet langer wenst dat wij uw gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden. Wanneer u klachten of opmerkingen over het verwerken van uw gegvevens door BEDEC heeft of u uw rechten wil uitoefenen, dan kunt u contact opnemen door te malen naar info@bedec.nl Het is ook mogelijk om dit middels de post te verzenden: Guldenwaard 143A, 3078AJ Rotterdam.

Wijzigen
Ons privacy statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn, dan passen we het privacy statement daarop aan. Als deze wijzigingen ook voor u van belang zijn, dan attenderen we u daarop of maken we de wijzigingen op een opvallende manier aan u kenbaar. De meest actuele versie van ons privacy statement kun je altijd terugvinden op www.bedec.nl

Scroll naar boven

Als je het contactformulier invult, zal één van onze boekhoudexperts contact met je opnemen.